Szakdolgozat

Szakdolgozat_kovetelmenyei.docx
1-melleklet_SZD_Feladatkiiras.docx
2-melleklet_SZD_Tagolas-tartalom.docx
3-melleklet_SZD_Kozultacios_naplo.docx
4-melleklet_SZD_Ertekelo_pontozolap.docx
5-melleklet_SZD_A_szoveges_biralat_szempontjai_es_tartalmi_elemei.docx
6-melleklet_SZD_Korlatozott_hoazzaferes_zaradekanak_szovege.docx
7-melleklet_SZD_Titoktartasi_nyilatkozat.docx

A diplomamunka, szakdolgozat

87. §

(1) A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az egyetemi szinten/MSc/MA képzésben diplomamunkát, a főiskolai szinten/BSc/BA képzésben szakdolgozatot kell készítenie. Ez összetett, egyéni feladat, amely a megszerzett tudás szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg.

(2) Diplomamunka/szakdolgozat témákat az intézetek saját hirdetőtábláján és a kar honlapján teszik közzé. Az érintett intézetigazgatóval egyeztetett diplomamunka/szakdolgozat kiírását (feladatterv) a tantervben rögzített félévben kell elkészíteni

(3) A diplomamunka/szakdolgozat beadási határidejét a kari tanulmányi rend szakonként meghatározza.

(4) A „Diplomamunka készítés” / „Szakdolgozat készítés” érdemjeggyel végződő tantárgy, felvételének előkövetelménye van, amelyet a mintatanterv tartalmaz. A tantárgy aláírását és érdemjegyét a konzulens adja meg.

(5) A diplomamunka/szakdolgozat készítését a konzulens irányítja. Konzulens a kar oktatója és kutatója, illetve dékáni engedéllyel külső, felsőfokú végzettségű szakember lehet. Külső szakember csak belső konzulenssel együtt kérhető fel. A záróvizsgát megelőző félév szorgalmi időszak utolsó napjáig joga van egy alkalommal konzulenst/címet/témát váltani.

(6) A diplomamunkát/szakdolgozatot bíráltatni kell. A bíráló csak egyetemi/főiskolai oklevéllel rendelkező külső szakember, illetve egyetemi/főiskolai oktató vagy kutató lehet, akit a tanszékvezető/intézetigazgató, vagy a dékán kér fel. A diplomamunka/szakdolgozat bírálatát a konzulens és/vagy külső szakember készíti el. A bírálatokat legkésőbb 5 nappal a diplomamunka/szakdolgozat védése előtt el kell juttatni a jelölthöz. A bíráló és a konzulens javaslatot tesz a diplomamunka/szakdolgozat minősítésére.

(7) A diplomamunka/szakdolgozat védése a kiíró intézetben, a záróvizsga időpontja előtt, de legkésőbb a záróvizsgával egy időben történik. A diplomamunka/szakdolgozat sikeres megvédése a szóbeli záróvizsgára bocsátás feltétele. A védés osztályzatát öt fokozatú (jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)) minősítéssel kell kialakítani.

(8) A TDK dolgozat szakdolgozatnak, diplomamunkának akkor fogadható el, ha erről a TDK konferencia bíráló bizottságának tagjai írásban nyilatkoztak. Ez esetben is a tanulmányi rendben rögzített időpontban, az utolsó évfolyamon lehet a dolgozatot, a témát kiíró tanszéken/intézetben leadni. A továbbiakban a bírálatra az általános előírásokat kell alkalmazni, vagyis újra bíráltatni kell a dolgozatot.

(9) A hallgatónak a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat bevezetőjében nyilatkoznia kell arról, hogy munkája során csak olyan forrásokat használt fel, amelyekre az irodalomjegyzékben hivatkozott, vagy amelyeket a bibliográfiában feltüntetett. Plágium esetén a diplomamunka/szakdolgozat elégtelen érdemjegyűnek tekintendő, és a hallgató ellen az intézmény fegyelmi eljárást indít.

A diplomamunka/szakdolgozat titkosítása

87/A. §

(1) A diplomamunka/szakdolgozat megvédése nyilvános. Ezt kizárólag államtitok, szolgálati titok, valamint üzleti titok megvédése érdekében lehet korlátozni (titkosítani).

(2) A titkosításról a hallgató kérésére a dékán határoz. A kérelmet a neptun kérvénykezelőben kell beadni, az Egyetemi Tanulmányi Központ által megszabott időpontig. A kérelmet a konzulensnek támogatni kell. A dékáni döntés nem fellebbezhető.

(3) Az államtitok, szolgálati titok, illetve üzleti titok védelme érdekében titkosított diplomamunka/szakdolgozat esetében

  • a művet csak olyan személy ismerheti meg, aki a készítését irányító konzulens, bíráló, vagy tagja a bíráló/záróvizsga-bizottságnak és írásban vállalja, hogy a megismert államtitkot, szolgálati titkot, illetve üzleti titkot megőrzi;
  • a mű megvédésén csak a bíráló/záróvizsga bizottság tagja, a témavezető, konzulens és a hallgató lehet jelen;
  • a mű titkosításnak megfelelő (elzárt) tárolásáról a könyvtár és levéltár gondoskodik,
  • a mű nem hivatkozható, idézhető.

(4) A titkosítás kérelemmel és titkosítási záradékkal történik. A titkosítás időtartama: 15 év.

(5) A titkosítás ideje alatt a dolgozatba csak a hallgató, illetőleg a titoktartási nyilatkozatot aláíró konzulens, bíráló/záróvizsga bizottsági tag tekinthet bele. A dolgozatról másolat nem készíthető. A betekintés előtt a kérelmező személyazonosságát ellenőrizni kell.

(6) A titkosítással kapcsolatos kérelem, titkosítási záradék és nyilatkozat mintáját a VII/2. sz. melléklet tartalmazza.