DOI: 10.17836/EC.2016.1.065


Javaslat a régiók homogenitásának új típusú vizsgálatára: A Nyugat-dunántúli régió példája

New Approach in the Analysis of Regional Homogeneity: Case Study on West-Transdanubia, Hungary


Fazekas Nikolett


A nemzetközi elemzések szerint a régiók rugalmassága befolyásolhatja a gazdasági válságokra, az exogén sokkokra adott reakcióképességüket. A teljes körű elemzéshez és mélyfeltáráshoz önmagukban azonban nem elegendőek a régiókra vonatkozó makro mutatószámok, hanem szükséges a belső szerkezet mikro-szintű megismerése is. Újszerű megközelítéssel és eddig nem használt indikátorokkal, a Nyugat-dunántúli (NUTS 2) régió példáján mutatjuk be módszertanunkat és vezetjük be a régió homogenitási indexet. A komplex elemzés segítséget nyújthat a régiók gazdasági fejlődésének megértéséhez, a krízishelyzetekre adott válaszaik pedig, a helyes lokális gazdaságpolitika kialakításához. A régiók versenyképessége nemcsak a gazdasági fejlettségükön, hanem a fejlesztések tervszerűségén, a helyi társadalmak azokban való részvételén, kulturális attitűdjeiken, felkészültségükön, képzettségükön, etikai normáik és hagyományaik kohéziós erején is múlik. A kialakított módszertan és indikátorok a későbbiekben alkalmasak lehetnek európai, területi versenyképességet vizsgáló pilot, kutatási projektekben való alkalmazásra is.

Kulcsszavak: regionális homogenitás, regionális rugalmasság, főkomponens-elemzés, klaszteranalízis, Nyugat-Dunántúl
JEL-kódok: R11, R12, R58

According to international studies, regional resilience is able to affect the reactivity of the economic crises and exogenous shocks. By complex research and deep exploration, it is merely not enough to have knowledge about regional macro indices, but it is necessary to learn the inner, micro structures of the regions as well. The study presents new methodology and introduce the regional homogeneity index based on new indicators with a case study on the Hungarian West-Transdanubia NUTS 2 region. The results can be useful to understand regional economic development; the reactions given to crisis could help us to create proper local economic policy. Competitiveness of a region depends not only on economic development, but also on purposeful developments and the involvement of citizens in them, its culture, preparedness, qualification and on the cohesion power of its ethical norms and traditions. Our methodology and indicators may be suitable in the European regional pilot research projects as well.

Keywords: regional homogeneity, regional resilience, principal component analysis, cluster analysis, West-Transdanubia
JEL Codes: R11, R12, R58


A tanulmány letöltése / Full text download