DOI: 10.17836/EC.2015.1.068


„B”-terv: Dollarizáció

Plan „B”: Dollarization


Varga Dzsenifer
Pataki László


Jelen tanulmány széleskörű szakirodalmi bázisra építő szintézis, melynek megírását egy nehe-zen vizsgálható jelenség, a dollarizáció kérdéskörének feltárása motiválta. A monetáris szuve-renitás feladásának e formája különösen a kicsi, világgazdaságra nyitott, külföldi kereskede-lemtől függő, gazdaságilag instabil, hiperinflációs múlttal rendelkező országok körében elter-jedt. Célul tűztük ki, hogy ismertessük a dollarizáció elméleti vonatkozásait, majd választ adjunk olyan kérdésekre, hogy mi motivál egy államot saját monetáris függetlenségéről le-mondva, egy idegen valuta bevezetésére. Makrogazdasági adatok elemzésén keresztül azt vizsgáltuk, hogy a dollarizáció ténylegesen a felzárkózást hivatott-e elősegíteni és felgyorsíta-ni, megfigyelhető-e összefüggés a dollarizáció, a pénzügyi integráció és a gazdasági stabilitás között. Ecuador, El Salvador és Montenegró elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy a dollarizáció önmagában nem jelent általános megoldást egy problémákkal küzdő gaz-daság számára, nem tekinthető a gazdasági reformok helyettesítőjének, bár a dollarizációhoz folyamodó országok legtöbbször kényszerpályán mozogtak, az idegen valuta egyoldalú beve-zetésében látták problémáikra az egyetlen, sok esetben az utolsó megoldást.

Kulcsszavak: árfolyamrezsimek, dollarizáció, euroizáció, makrogazdasági adatok
JEL kódok: F33

This study is a synthesis building upon comprehensive base of specialized literatures which writing was motivated by a hardly observed phenomenon, the exploration of the dollarization. Surrendering of the monetary sovereignty in this form is especially popular in small, open economics, dependent upon foreign trade, economically instable countries which were also suffered from hyperinflation in the past. Our aim was to introduce the theoretical relations of dollarization then answer to several questions like what motivates a country to give up on its monetary independence and set up a foreign currency. With the help of macroeconomic indi-cators we examined whether the dollarization can really help to close up a country and are there any connection between dollarization, the financial integration and economic stability. During the analysis of Ecuador, El Salvador and Montenegro we draw a conclusion that the dollarization in itself does not mean general solution for an economy with several problems, it cannot considered as a substitute of economic reforms, although there was a pressure on coun-tries which requested the dollarization and the unilateral introduction of foreign currency was the only and often the last solution to their problems.

Keywords: exchange rate regimes, dollarization, euroization, macroeconomic indicators
JEL Codes: F33


A tanulmány letöltése / Full text download