DOI: 10.17836/EC.2015.1.057


The Relatioship between 1980s Crisis and Structural Change in Chile

Az 1980-as évek válságai és a struktúraváltozások közötti kapcsolat Chilében


Nedelka Erzsébet


Research of economic crises had their renaissance after 2008-2009 but many economists are still studying the topic even today. Most of the studies focus on the analyses of crisis symp-toms and subsequent economic processes, in many cases examining only one country at a time. Just a few of them undertake long-term time series analysis or the analysis of a region. This research examines more regions dating back to the 60s and problems are emphasized on the structure of economy. One of the stages of my investigation is the South-American countries, which have already experienced crisis or crises in the 70s, 80s and 90s thus providing enough facilities to analyze certain relations between the transformations of economic structure and crises. In this short essay I present my results about the economy of Chile between 1960-1985 emphasizing the crisis in 1974-1975 and in 1982. According to this result I established that in each period structural changes were followed by crises. However structural changes (structural distortions) were not the natural concomitants of the economic growth but the side effect of the changes in economic policies.

Keywords: crisis, structural changes, Chile
JEL Codes: O11, O54, G01

A gazdasági válságok kutatása a 2008-2009-es eseményeket követően élte reneszánszát, de még napjainkban is sok közgazdász foglalkozik a témával. A kutatások többsége a válságtü-netek elemzésére és az azt követő gazdasági folyamatokra koncentrál, sok esetben csak egy-egy országot vizsgálva. Hosszabb távú idősoros elemzésre vagy adott régió vizsgálatára már kevesebben vállalkoznak. Kutatásaimban egy több régióra kiterjedő, az 1960-as évekig visz-szanyúló vizsgálatot végzek, melynek során a gazdaság szerkezetében rejlő problémák elem-zésére helyezem a hangsúlyt. A vizsgálatok egyik állomását a dél-amerikai országok jelentik, amelyek az 1970-19990 közötti időszakban átestek egy-egy vagy akár több gazdasági krízisen, így lehetőséget nyújtanak a szerkezet átalakulások és a válságok kapcsolatának elemzésére. Jelen cikkben a chilei gazdaság tanulmányozása során kapott eredményeimet mutatom be az 1960 és 1985-ös időszak között, különös tekintettel az 1974-75-ös és az 1982-es válságra, amelyek megerősítették feltételezésemet, és igazolást nyert, hogy a struktúraváltozásokat vál-ságok követték mind a két időszakban. Ugyanakkor azt is megállapítottam, hogy a struktúra-változások (szerkezeti torzulások) nem a gazdasági növekedés természetes velejárói voltak, hanem a gazdaságpolitika változásának következményei.

Kulcsszavak: válság, struktúraváltozás, Chile
JEL kódok: O11, O54, G01


A tanulmány letöltése / Full text download