DOI: 10.17836/EC.2015.1.002


Környezetpedagógia a fenntarthatóságért

Environmental Pedagogy for Sustainability


Kováts-Németh Mária
Bodáné Kendrovics Rita
Juvancz Zoltán


A környezetpedagógia célja – a társtudományok eredményeinek felhasználásával – a környezetkímélő, környezettudatos, felelős magatartás kialakítása. A szakmai együttműködésnek, felelősség-vállalásnak nagy hagyománya van a magyar kultúrában, a tudományban, a tudomány megállapításainak megismertetésében, terjesztésében, a mindennapi életben való realizálásában. Ma – az információk tömegével küszködő ember számára – nehezebb az eligazodás a világban. A felszínes, gyors tájékozódás, a téves, egyoldalú nézetek ellenében újra kell fogalmaznunk – konkrét gyakorlati példákkal, esetekkel szemléltetve – azokat a tényeket, melyek veszélyeit a különböző szakterületek tudósai, csoportjai már előre jeleztek. A fenntarthatóságra nevelés feltételezi a szakmaközi együttműködést, melynek elsődleges terepe az ISKOLA. A tanulmány megoldásként javasolja alkalmazni, és konkrét példán keresztül bemutatja a projektoktatást, mint a Környezetpedagógia oktatási stratégiáját. Egy megújult, gyakorlatorientált, korszerű felsőoktatás lehet alkalmas arra, hogy a hallgatókat képessé tegye az elsajátított tudományos ismeretek alkalmazására és felhasználására, ezáltal az önszabályozásra, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, klímaváltozás, környezetpedagógia, környezettudatos magatartás, felsőoktatás, projektmódszer
JEL kódok: Q54, Q56, A390, I230

The objective of environmental pedagogy is to develop eco-friendly, environmental conscious, responsible behaviour utilizing results of different co-sciences. Professional cooperation and responsibility have long tradition in the Hungarian culture and science, in familiarization, dissemination and in every-day adoption of scientific conclusions. The orientation in the world is becoming more and more difficult for people struggling with too much information these days. We have to – against superficial, quick orientation and wrong, one-sided theories – reinterpret the facts -which risks have been anticipated by scientists of different specialties – by using practical examples and case studies. The education for sustainable development assumes interbranch cooperation, primary area of that is SCHOOL. The paper demonstrates project pedagogy – as educational strategy of Environmental Pedagogy – via a concrete example and suggests adopting it as a solution that establish competence based education. A renewed, practice oriented higher education can enable students to apply and use the scientific knowledge acquired, to learn self-regulation and life-long learning.

Keywords: sustainability, climate change, environmental pedagogy, environmental conscious behaviour, higher education, project method
JEL Codes: Q54, Q56, A390, I230


A tanulmány letöltése / Full text download