DOI: 10.17836/EC.2014.2.102


Felszámolások vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

Liquidations Examination of the West Pannon Region


Bareith Tibor
Koroseczné Pavlin Rita
Kövér György


E tanulmány célja, hogy feltárja a Nyugat-dunántúli régió vállalkozásainak felszámolhatóságának előre jelezhetőségét. Hazai viszonylatban a témának nincsen régre visszanyúló szakirodalma a hiányzó jogi környezet miatt (csődtörvény,1991). Nemzetközi viszonylatban az adatbányászat az 1980-as évektől jelent meg, mint új módszertan. Az adatbázis, amely rendelkezésünkre állt lehetőséget kínált az adatbányászati eszközök használatához. A cikk a Nyugat-dunántúli régió korlátolt felelősségű vállalkozásaira koncentrál. Az adathalmaz tartalmazza a vállalkozások mérlegeit és eredmény kimutatásait 2002 és 2010 között. Ezeket felhasználva lettek leképezve a mutatószámok, amelyek segítettek a vállalkozások elkülönítésében. A 2008-ban kirobbanó gazdasági világválság nyilvánvalóan a magyarországi magánszektorra is komoly hatással volt, ezért a tanulmány arra is kitér, hogy melyek a közös és eltérő tulajdonságok a 2008-ban induló válság előtt és után a felszámolt vállalkozásai között. A dolgozatban az adatbányászati technikák közül a neurális hálókat használtuk a felszámolások előrejelzésére. A tanulmány eredményeképpen olyan modellek kerültek kialakításra, amelyek a nyugat-dunántúli régióban tevékenykedő vállalatok esetében képesek lehetnek időben felhívni a figyelmet egy esetleges felszámolás közeli állapotra.

Kulcsszavak: felszámolás, Nyugat-Dunántúl, adatbányászat, neurális háló
JEL kódok: G17, C45

This study aims to explore how to predict the liquidation of enterprises in the West Pannon Region. This topic has not been going back domestic literature due to the lack of the legal environment (Bankruptcy Act, 1991). In international term, data mining — as a new methodology — has appeared from the 1980s. The available database offered us to use the data mining tools. The article focuses on the West Pannon region of a limited liability company. The data set includes the companies’ financial statement and profit and loss statement from 2012 back 10 years. These were developed using the range of indicators that help the separation of enterprises. The 2008 global economic crisis is obviously exploding in the Hungarian private sector also had a major impact, so the study also shows the common and different features between the two periods by firms. In the study, the data mining techniques of neural networks are used to predict the liquidations. The study result will be developed models that are able to draw the attention in time to the West Pannon Region companies which are close to an occurent windup/liquidation estate.

Keywords: liquidation, West Pannon Region, dataminig, neural network
JEL Codes: G17, C45


A tanulmány letöltése / Full text download